Главная страница | Контакты | Написать    

 

ВАШ КОМПЬЮТЕР

 ПРАВО.ВЕРСИЯ ПРОФ / Договор обслуживания

                                              
Сохранить в Word

                                                       

 

Договір

  ___- ВП /2013

на інформаційне обслуговування  господарської діяльності за допомогою інформаційно-пошукової системи «Право»

 


м. Київ, ___  __________ 2013 р.

 

Фізична особа-підприємець Пінчук Володимир Анатолійович, який діє на підставі
Свідоцтва платника
 єдиного податку  Серія Б  № 144730, далі Виконавець з одного боку, та _______________________________________________________________________ що діє відповідно до ______________________________, надалі “Замовник”,  з іншого боку, уклали цей  Договір  про нижченаведене:

            ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом Договору є впровадження Виконавцем у Замовника інформаційно-пошукової системи «Право» та інформаційне обслуговування Виконавцем господарської діяльності Замовника за допомогою інформаційно-пошукової системи «Право» (надалі - системи).

2.       ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Встановити систему на  __________________________________________ .

2.1.2. Виконувати інформаційне обслуговування Замовника, а саме: надавати  інформацію для поновлення бази даних новими правовими  документами (абонентське обслуговування), а в разі потреби - здійснювати переінсталяцію системи (див. Додаток 1).

2.1.3. Виконувати авторський нагляд за роботою системи. У разі виявлення помилок і недоробок - усувати їх оперативно і безкоштовно.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Для забезпечення стабільної роботи системи з метою виконання робіт по п.п. 2.1. даного Договору підготувати на своєму робочому місці технічні та програмні засоби, що задовольняють наступним вимогам.

Комп’ютери, сумісні з IBM PC/AT з процесором не нижче 486DX2/66  (Pentium 200 рекомендується), оперативна пам’ять не менше 32 Мб (64 Мб рекомендується), пристрій CD-ROM, відеоадаптер VGA (SVGA 800-600 рекомендується), операційна система Windows 95, Windows 98   чи Windows NT 4.0 або вище; локальна мережа з протоколом NetBEUI чи IPX/SPX.

Для встановлення системи на локальний комп’ютер (або серверної частини при встановленні системи на мережу), на жорсткому диску на момент інсталяції системи необхідно не менше 5,5 Гб вільного простору. Для встановлення клієнтської частини системи на робочих станціях потрібно не менше 75 Мб вільного простору для тимчасових файлів як системи "Право", так і операційної системи WINDOWS.

2.2.2.      Не передавати і не продавати третім особам програмне забезпечення та базу даних системи, не використовувати базу даних системи для власних розробок подібної системи, не проводити робіт по зняттю захисту системи.

3.       ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. За роботи, проведені Виконавцем згідно з п. 2.1.1. Замовник зобов'язується перерахувати на розрахунковий рахунок_________________________________________________________ грн.___ коп. без ПДВ.

3.2. За роботи проведені  Виконавцем згідно з п.2.1.2 за період ____________ місяці   , Замовник зобов”язується  перерахувати на розрахунковий рахунок  Виконавця  ____________________________________________________________________________грн. ____ коп. без ПДВ.

3.3. Сума, вказана в пунктах 3.1 та 3.2 , повинна бути перерахована на протязі 5 діб з моменту підписання Договору. В разі невиконання умови 3.1. Замовнику нараховується пеня у сумі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, відповідно до вимог статті 3 Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань”.

3.4. Розрахунки   по  п. 2.1.2 здійснюються згідно з Додатком 1.

3.5. За домовленістю сторін ціна місячного абонентського обслуговування системи може бути переглянута.

4.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець несе відповідальність згідно діючого законодавства України за ненадійне функціонування системи та несвоєчасне поновлення бази даних.

4.2. Замовник несе відповідальність згідно діючого законодавства України, позбавляється права на подальше абонентське обслуговування та виплачує штраф п’ять тисяч гривень у разі порушення зобов'язань п. 2.2.2.

4.3. Замовник погоджується з тим, що ні при яких умовах Виконавець не може бути відповідальним за втрату прибутку, за випадкові або непрямі збитки Замовника, незалежно від причини їх виникнення.

4.4. Всі питання, що не врегульовані по цьому Договору, вирішуються згідно з діючим законодавством України.

5.       СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір набуває чинності з дня підписання і діє один рік.

5.2. Дія Договору автоматично продовжується на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення строку жодна зі сторін не повідомила іншу письмово про небажання продовжувати дію Договору. При цьому може бути переглянута ціна місячного абонентського обслуговування системи.

6.       ІНШІ УМОВИ

6.1. Даний Договір являє собою повну домовленість між Замовником і Виконавцем. Всі зміни або доповнення можуть бути здійснені тільки у письмовому вигляді за згодою обох сторін. При інших обставинах, не передбачених Договором, сторони керуються діючим законодавством.

6.2. Договір підписано в двох примірниках, по одному для кожної зі сторін. Кожен примірник має рівну юридичну силу.

6.3. Додаткові роботи, не передбачені даним Договором, виконуються по окремому Договору за додаткову оплату.

6.4. В разі спроби поновлення системи із сумнівних джерел Виконавець не гарантує надійність її функціонування.

6.5. Термін корисного використання системи - один рік.

7.       ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РОЗРАХУНКОВІ РАХУНКИ СТОРІН

Виконавець:

Ідентифікаційний. №  2740007519, п/р  26004060208517,
в  Філії  РЦ  "ПриватБанк" м. Київ, МФО 320649,  код 23699557т. +38 044 223-10-55, +38 050 604-84-63,
для кореспонденції: 01001, м. Київ, а/с В-483, www.pin.net.ua

 

 

 

 

 

 

Замовник:

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

 

Фізична особа-підприємець

Замовник:

 

 

 

 

В.А. Пінчук

 

 

М. П.

М. П.

         


Додаток 1 до Договору №  ___ - ВП/2013

від  ___  ________ 2013 р.

ПРОТОКОЛ

угоди про договірну ціну на інформаційне обслуговування господарської діяльності Замовника за допомогою інформаційно-пошукової системи "Право»

 

Ми, що нижче підписалися, Виконавець фізична особа-підприємець Пінчук В. А., з одного боку, та Замовник в особі__________________________________________________________________________, 
з іншого боку, посвідчуємо, що сторонами досягнуті наступні домовленості:

 

1.            Договірна ціна місячного абонентського обслуговування системи, що залежить від періодичності надання інформації, на момент підписання Договору становить.

 


Періодичність надання інформації


Договірна ціна
без ПДВ (грн.)


 
Кожного робочого дня по мережі Інтернет

 


3,00

 

 

2.            Подальша оплата абонентського обслуговування системи здійснюється згідно з Прейскурантом, діючим на день оплати.

 

3.            Переінсталяція системи на прохання Замовника  – 160 грн. 00 коп.

 

4.            Замовник виконує попередню оплату абонентського обслуговування системи за _________ місяці  не пізніше 15 числа місяця, що не оплачений.

 

5.            У разі невиконання оплати абонентського обслуговування Виконавець має право призупинити обслуговування Замовника. При цьому Замовник протягом 15 місяців має право на відновлення абонентського обслуговування після компенсації Виконавцю вартості підготовки інформації за період припинення абонентського обслуговування системи (але не більше ніж шість місяців боргу).

 

6.            Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Замовником та Виконавцем за Договором   ___ - ВП/2013, від ___  ________ 2013 р.

 

 

 

 

 

Виконавець:

 

Фізична особа-підприємець

 

Замовник:

 

 

 

В.А. Пінчук

 

 

М. П.

М. П.

 

 

 ЗАКОНОДАВСТВО UA

ПІДКЛЮЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-
ПРАВОВИХ СИСТЕМ 

 


ХОСТИНГ + ДОМЕНИ